METRO aktualności


 

Tworzywa z recyklingu - nowe przepisy

środa, 21 wrzesień 2022 10:54

W październiku tego roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej odnośnie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/15XX). Nowe przepisy mają na celu  zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i mikrobiologicznego plastiku pochodzącego z recyklingu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, w tym opakowań żywności (FCM z tworzyw sztucznych z recyklingu).
Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu mogą być zanieczyszczone na kilka sposobów, ponieważ w dużej mierze pochodzą z odpadów domowych. Jeśli to skażenie nie zostanie usunięte, może trafić do naszej żywności i być szkodliwe dla zdrowia.

W momencie wejścia w życie Rozporządzenie będzie miało następujący skutek:

 • Rozporządzenie (WE) nr 282/2008 traci moc; nie będzie już obowiązywać;
 • nie jest już możliwe stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM) podlegających przepisom krajowym;
  szczegółowe przepisy stają się bezpośrednio stosowane do wprowadzania do obrotu tworzyw sztucznych zawierających materiały pochodzące z recyklingu, w tym do zbierania i sortowania wsadu z tworzyw sztucznych, ich odkażania i przetwarzania, co ma również wpływ na kontrolę jakości, dokumentację i etykietowanie;
 • ustanowiono unijny rejestr obejmujący podmioty zajmujące się recyklingiem i instalacje recyklingu, który będzie publikowany na tej stronie internetowej; 
 • wszystkie rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych i technologie recyklingu są objęte zakresem rozporządzenia, w tym recykling mechaniczny, recykling produktów z zamkniętego i kontrolowanego łańcucha produktów, wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu za barierą funkcjonalną oraz formy recyklingu chemicznego;
 • zastosowanie mają nowe przepisy mające zastosowanie do nowatorskich technologii recyklingu oraz ocena procesów recyklingu.

Po wejściu w życie zaczną obowiązywać dalsze zasady:

 • W odniesieniu do procesów mechanicznego recyklingu politereftalanu etylenu (PET):
  procesy objęte wnioskiem otrzymanym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przed lipcem 2023 r. mogą być po tej dacie nadal wykorzystywane do wprowadzania do obrotu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu bez zezwolenia, dopóki nie zostaną powiadomione o decyzji w sprawie ich zezwolenia;
 • oczekuje się, że pierwsza z tych decyzji w sprawie zezwolenia, dotycząca wniosków otrzymanych przed wejściem w życie rozporządzenia (tj. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 282/2008), nastąpi w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie;
  decyzje autoryzacyjne nakładają ograniczenia na procesy recyklingu; są one oparte na opinii EFSA mającej zastosowanie do procesu; 
 • od lipca 2023 r. procesy, w odniesieniu do których EFSA nie otrzymał wniosku przed tą datą, nie mogą być wykorzystywane do wprowadzania do obrotu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, należy je najpierw zatwierdzić;
 • od lipca 2023 r. do obrotu można wprowadzać wyłącznie tworzywa sztuczne zawierające tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, wyprodukowane przy użyciu odpowiedniej technologii recyklingu, chyba że zostały wyprodukowane przy użyciu nowej technologii i zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia; rozporządzenie określa dwie odpowiednie technologie:
  - poużytkowy recykling mechaniczny PET; wymaga to autoryzacji poszczególnych procesów
  - recykling z pętli produktów, które znajdują się w zamkniętym i kontrolowanym łańcuchu; wymaga to zastosowania systemu recyklingu
  - od października 2024 r. systemy zapewnienia jakości stosowane do zbierania i wstępnego przetwarzania wsadu z tworzyw sztucznych muszą być certyfikowane przez stronę trzecią
   

FCM - materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Przed ostatecznym spożyciem żywność wchodzi w kontakt z wieloma materiałami i wyrobami podczas jej produkcji, przetwarzania, przechowywania, przygotowywania i podawania. Takie materiały i wyroby obejmują opakowania i pojemniki na żywność, maszyny do przetwarzania żywności oraz przybory kuchenne i zastawę stołową. Materiały te są określane jako materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością („FCM”); są one przeznaczone do kontaktu z żywnością lub taki kontakt jest przewidywalny i może być bezpośredni lub pośredni. Składniki materiałów mających kontakt z żywnością, które przechodzą z tych materiałów do żywności, mogą wpływać na bezpieczeństwo chemiczne żywności i wpływać na zdrowie ludzi, a także na jakość żywności, jej smak i zapach oraz jej wygląd. Ustawodawstwo FCM określa zatem zasady, które powinny zapewnić bezpieczeństwo tych materiałów. Zawiera ogólne zasady mające zastosowanie do wszystkich materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz szczegółowe zasady dotyczące materiałów, takich jak tworzywa sztuczne i tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Recyklingowane materiały FCM mają zawartość odzyskiwaną z odpadów i mogą być zanieczyszczone substancjami pochodzącymi z poprzedniego użycia oraz z innych odpadów. Dlatego niektóre materiały pochodzące z recyklingu podlegają dodatkowym zasadom.

 

źródło: foodfakty.pl

 

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

 


SERWIS +48 661 450 081

© 2024 Metroopack. All Rights Reserved.